USNESENÍ RADY č. UR 0481/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0481/2022 ze dne 21.11.2022

28. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 041/0802/Š2018 uzavřené dne 26. 3. 2018 (parkovací místo pod Školním zimním stadionem)

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 041/0802/Š2018 uzavřené dne 26. 3. 2018

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 041/0802/ Š2018 uzavřené dne 26. 3. 2018

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 215_Usneseni.pdf (94,8 kB)