USNESENÍ RADY č. UR 0297/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0297/2018 ze dne 25.06.2018

7. Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Revitalizace dětského hřiště Kocianova, Stodůlky", stavební práce

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce při akci „Revitalizace dětského hřiště Kocianova, Stodůlky“

II. schvaluje

smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6

III. ukládá

místostarostovi Ing. Pavlu Jarošovi po dopracování s OŽP a OLP podepsat smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha 6, 169 00

Zodpovídá: místostarosta Ing. Pavel Jaroš, termín: 16.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 179_Usneseni.pdf (96 kB)