USNESENÍ RADY č. UR 0457/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0457/2022 ze dne 21.11.2022

3. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2022

Rada městské části

I. schvaluje

změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2022

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím ekonomického odboru a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu MČ na jeho nejbližším zasedání

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.03.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 275_Usneseni.pdf (94,8 kB)