USNESENÍ RADY č. UR 0070/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0070/2018 ze dne 26.02.2018

6. Revokace usnesení č. UR 486/2017 ze dne 23.10.2017 - stanovisko pro MHMP ke směně pozemků v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

revokuje usnesení č. UR 0486/2017

I. revokuje

usnesení č. UR 0486/2017 ze dne 23.10.2017

II. nesouhlasí

se směnou pozemků parc. č. 2160/133 a parc. č. 2161/5 v k. ú. Stodůlky, ve vlastnictví společnosti Trigema Project Beta a.s. a pozemků parc. č. 2160/290 a parc. č. 2161/9 v k. ú. Stodůlky, ve vlastnictví společnosti Syntea software group a.s. za pozemky parc. č. 2937/1, parc. č. 2938, parc. č. 2939, parc. č. 2940, parc. č. 2941 a parc. č. 2942 v k.ú. Stodůlky, ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu, že nebyly zahájeny žádné další kroky (UR, SP), které by prokázaly splnění podmínek MČ Praha 13 (viz usn. č. UR 0486/2017 ze dne 23.10.2017), hl.m. Prahy (viz dopis Sp. zn. MHMP 1344390/2017 RFD ze dne 11.09.2017) a Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy ze dne 27.09.2017

III. konstatuje, že

v případě doložení všech podmínek městské části (usn. UR č. 0486/2017 ze dne 23.10.2017) rada městské části projedná případné vydání souhlasného stanoviska

IV. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi sdělit odboru hospodaření s majetkem MHMP, prostřednictvím odboru MBAI, stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 15.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 179_usn44225399_151643.pdf (101,9 kB)