USNESENÍ RADY č. UR 0197/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0197/2018 ze dne 23.04.2018

28. Přiznání osobního příplatku ředitelce MŠ, Praha 13, Ovčí Hájek 2177

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. souhlasí

s přiznáním osobního příplatku ředitelce MŠ, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 paní Bc. Haně Baštové ve výši uvedené v důvodové zprávě

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nový platový výměr vypracovaný odborem školství a zajistit jeho předání paní ředitelce

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.04.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 323_Usneseni.pdf (94,1 kB)