USNESENÍ RADY č. UR 0012/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 10.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0012/2022 ze dne 10.01.2022

12. Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2131/88 v k.ú. Stodůlky se stavbou - revitalizace BD U Jezera 2044/8, Praha 5 - Stodůlky, dle projektové dokumentace

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 2131/88 v k.ú. Stodůlky se vstupem v rámci revitalizace BD U Jezera 2044/8, Praha 5 - Stodůlky, dle předložené projektové dokumentace. Před zahájením stavebních prací uzavře MČ Praha 13 se Společenstvím vlastníků pro dům U Jezera 2044/8, Praha 5, nájemní smlouvu.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit žadateli prostřednictvím OMBAI stanovisko Rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_Usneseni.pdf (97,4 kB)