USNESENÍ RADY č. UR 0332/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0332/2019 ze dne 29.07.2019

22. Pronájem části pozemku parc.č. 2205/5 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájem části pozemku parc.č. parc.č. 2205/5 v k.ú. Stodůlky, o celkové výměře 9,95m2, za účelem uložení vodovodní a kanalizační přípojky o rozměrech 3,75 m2 a 6,2m2 k bytovému domu za celkové nájemné 10.547 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ode dne podpisu nájemní smlouvy do 31.12.2019 (vlastní realizace 53 dnů) se společností STAVBY DEVELOPMENT D+H, s.r.o.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty, podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

12.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 71_Usneseni.pdf (98,5 kB)