USNESENÍ RADY č. UR 0011/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 10.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0011/2022 ze dne 10.01.2022

11. Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2258 v k. ú. Stodůlky s přestavbou RD na pozemcích parc. č. 1827/1, 1828/1, 1828/2 a 1828/3, vše v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 2258 v k.ú. Stodůlky s přestavbou RD na pozemcích parc. č. 1827/1, 1828/1, 1828/2 a 1828/3, vše v k.ú. Stodůlky, ve vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, dle předložené projektové dokumentace. Souhlas se vydává za účelem sloučeného územního a stavebního řízení.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 15.02.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 59_Usneseni.pdf (96,5 kB)