USNESENÍ RADY č. UR 0176/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0176/2018 ze dne 23.04.2018

7. Návrh kupní smlouvy se společností PBW GROUP s.r.o. na akci "Pořízení DPS - doplnění technologie na varnu"

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy se společností PBW Group s.r.o., Ctěnická 691/5, 190 00 Praha 9, na akci "Pořízení DPS - doplnění technologie na varnu"

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi po dopracování s OLP podepsat kupní smlouvu se společností PBW Group s.r.o., Ctěnická 691/5, 190 00 Praha 9, na akci "DPS - doplnění technologie na varnu"

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 04.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 347_Usneseni.pdf (96,5 kB)