USNESENÍ RADY č. UR 0192/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0192/2018 ze dne 23.04.2018

23. Žádost synlab czech, s.r.o. IČ 49688804, o souhlas s podnájmem pronajatých prostor v PLCNB, Seydlerova 2451, P5

Rada městské části

I. schvaluje


a) uzavření podnájemní smlouvy mezi nájemcem synlab czech s.r.o., IČ 49688804, a podnájemcemAlergoimunoklinika s.r.o., IČ 05281164, na nebytový prostor m.č. C510, 510a (ordinace; celkem 35,21 m2) v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, s tím, že podnájemní smlouva bude uzavřena v intencích nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem MČ Praha 13 a nájemcem synlab czech s.r.o.
b) uzavření podnájemní smlouvy mezi nájemcem synlab czech s.r.o., IČ 49688804, apodnájemcem Alergo-Imuno Praha s.r.o., IČ 05259126, na nebytový prostor m.č. C512, C 513 (ordinace; celkem 37,9 m2) v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, s tím, že podnájemní smlouva bude uzavřena v intencích nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem MČ Praha 13 a nájemcem synlab czech s.r.o.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty vystavit souhlas s uzavřením podnájemních smluv dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 395_Usneseni.pdf (98,5 kB)