USNESENÍ RADY č. UR 0480/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0480/2022 ze dne 21.11.2022

27. Pronájem ledové plochy Školního zimního stadionu (Praha 13, Bronzová 1387/37)

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

1. pronájem ledové plochy a zázemí Školního zimního stadionu (Praha 13, Bronzová 1387/37) zájemcům uvedeným v důvodové zprávě,

2. výši nájmu uvedenou v důvodové zprávě,

3. uzavření nájemní smlouvy s jednotlivými žadateli,

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nájemní smlouvy se zájemci o pronájem ledové plochy

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 22.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 59_Usneseni.pdf (95,6 kB)