USNESENÍ RADY č. UR 0293/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0293/2018 ze dne 25.06.2018

3. Žádost o použití finančních prostředků z investičního fondu SSS Prahy 13 na nákup nového vozu k přepravě klientů

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádost o použití finančních prostředků z investičního fondu SSS Prahy 13 na nákup nového vozu k přepravě klientů

II. doporučuje

schválit převod finančních prostředků na nákup nového vozu pro potřeby terénní pečovatelské služby

III. ukládá

místostarostovi Ing. Pavlu Jarošovi informovat o usnesení RMČ ředitele SSS Prahy 13 RNDr. Jiřího Maška, CSc.

Zodpovídá: místostarosta Ing. Pavel Jaroš, termín: 30.06.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 287_Usneseni.pdf (94,7 kB)