USNESENÍ RADY č. UR 0317/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0317/2018 ze dne 25.06.2018

27. Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. HMP, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a odborem dopravy ÚMČ Praha 13 stanovisko Rady MČ Praha 13 na odbor rozvoje a financování dopravy MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 04.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 323_Usneseni.pdf (95,7 kB)