USNESENÍ RADY č. UR 0380/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0380/2017 ze dne 28.08.2017

36. Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádosti mateřské školy, základní školy a DDM o souhlas zřizovatele k převzetí finančních a věcných darů

II. schvaluje

přijetí finančních a věcných darů a následné zařazení do vlastního majetku jmenovaných zařízení:

- MŠ Podpěrova 1880 finanční dar 2.000 Kč

- FZŠ Brdičkova 1878 věcný dar 15.590 Kč

- DDM Stodůlky věcný dar 6.399 Kč

III. ukládá

zástupkyni strarosty RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitele škol o usnesení rady

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 18.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41893494_104513.pdf (95,7 kB)