USNESENÍ RADY č. UR 0375/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0375/2017 ze dne 28.08.2017

30. Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2229/2 v k.ú. Stodůlky se stavebními úpravami rodinného domu na pozemcích parc. č. 1453/2 a parc. č. 1453/1 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 2229/2 v k.ú. Stodůlky se stavebními úpravami rodinného domu na pozemcích parc. č. 1453/2 a parc. č. 1453/1, v k.ú. Stodůlky, dle předložené projektové dokumentace. Souhlas se vydává za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko Rady MČ Praha 13

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 08.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41906503_104321.pdf (95,7 kB)