USNESENÍ RADY č. UR 0314/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0314/2018 ze dne 25.06.2018

24. Uzavření nájemní smlouvy v obj. Lýskova 1593, Praha 5

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy, která nahrazuje smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 021/1593/99/108

ze dne 24.06.1999 včetně dodatků č.1-6 a smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání

č. S/420/016/1601/P/2015 ze dne 31.07.2015 v plném znění, nájemce Městská policie hl.m.Prahy, IČ : 000 64 581, na prostory č.112 - kanceláře s příslušenstvím, přilehlé místnosti, garáž, sklad a nádvoří o celkové výměře 1 489,72 m2, v obj. Lýskova 1593, Praha 5, s platností od 15.07.2018

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat novou nájemní smlouvu s Městskou policií hl.m.Prahy

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

20.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 23_Usneseni.pdf (96,3 kB)