USNESENÍ RADY č. UR 0010/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 10.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0010/2022 ze dne 10.01.2022

10. Žádost o souhlas se stavebními úpravami a udržovacími pracemi na pozemku 2131/421 v rámci modernizace a rozšíření sportovního hřiště

Rada městské části

I. souhlasí

se stavebními úpravami a udržovacími pracemi na pozemku parc.č. 2131/421 v k.ú. Stodůlky v rámci modernizace a rozšíření skejtového a sportovního hřiště, které je ve správě odboru životního prostředí

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit žadateli prostřednictvím OMBAI stanovisko Rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 131_Usneseni.pdf (93,8 kB)