USNESENÍ RADY č. UR 0200/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0200/2018 ze dne 23.04.2018

31. Dodatky ke smlouvám o výpůjčkách nemovitého majetku mateřských škol a základních škol

Rada městské části

I. souhlasí

s dodatky ke smlouvám o výpůjčkách mateřských škol a základních škol dle seznamu příspěvkových organizací v příloze č. 2 tohoto materiálu

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat dodatky ke smlouvám o výpůjčce nemovitého majetku dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 71_Usneseni.pdf (91,4 kB)