USNESENÍ RADY č. UR 0386/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0386/2017 ze dne 28.08.2017

42. Různé: 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Františka Nejedlého 2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Václavy Balabánové

Rada městské části

I. bere na vědomí

1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Františka Nejedlého z důvodu rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

2. vznik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 pí Václavy Balabánové, první náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2014, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

II. pověřuje

starostu Ing. Davida Vodrážku předáním osvědčení o zvolení členkou Zastupitelstva MČ Praha 13 Václavě Balabánové v souladu s § 56. odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41878332_162914.pdf (97,9 kB)