USNESENÍ RADY č. UR 0295/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0295/2018 ze dne 25.06.2018

5. Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce SH ve vnitrobloku Ovčí hájek"

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce při akci "Rekonstrukce SH ve vnitrobloku Ovčí hájek"

II. schvaluje

smlouvu o dílo s firmou REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o., Pešinova 558/3, 181 00 Praha 8

III. ukládá

místostarostovi Ing. Pavlu Jarošovi podepsat smlouvu o dílo s firmou REVITAL - VRBČANY, spol. s r.o., Pešinova 558/3, 181 00 Praha 8 po dopracování smlouvy s OŽP, OLP

Zodpovídá: místostarosta Ing. Pavel Jaroš, termín: 13.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 347_Usneseni.pdf (97,5 kB)