USNESENÍ RADY č. UR 0469/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0469/2022 ze dne 21.11.2022

16. Souhlas s vybudováním výtahu k domu č. p. 3087, ul. Kovářova

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 2174/5 v k. ú. Stodůlky se stavbou výtahu k domu č. p. 3087 na pozemku parc. č. 29/1 v k. ú. Stodůlky

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit stanovisko RMČ Praha 13 prostřednictvím OMBAI žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 12.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 107_Usneseni.pdf (96,6 kB)