USNESENÍ RADY č. UR 0068/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0068/2018 ze dne 26.02.2018

4. Polyfunkční centrum Lužiny - Bytové domy Alfa a Beta na pozemcích parc.č. 2131/733 a 2131/734 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. nesouhlasí

s předloženým záměrem „Polyfunkční centrum Lužiny – Bytové domy Alfa a Beta“ protože velikost bytových domů, navržený počet bytů a s tím související koncentrace a nárůst dopravy a v neposlední řadě řešení dopravy v klidu, je v tomto místě, které tvoří komunikační, obchodní a společenské centrum pro obyvatele, předimenzováno, způsobí zvýšenou zátěž pro území a zhorší jeho prostupnost

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zaslat usnesení Rady MČ Praha 13 žadateli

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 09.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 131_Usneseni.pdf (97,6 kB)