USNESENÍ RADY č. UR 0353/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2023

USNESENÍ číslo UR 0353/2023 ze dne 28.08.2023

26. Převod movitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 13

Rada městské části

I. schvaluje

bezúplatný převod movitého majetku ze Střediska sociálních služeb Prahy 13 na školské příspěvkové organizace, a to na:

1/ ZŠ Klausova 2450 Kč 11.475,56

2/ MŠ Ovčí Hájek 2177 Kč 9.603,64

3/ MŠ Zázvorkova 1994 Kč 51.835

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 311_Usneseni.pdf (95 kB)