USNESENÍ RADY č. UR 0372/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0372/2017 ze dne 28.08.2017

27. Pronájem části pozemku parc.č. 2160/234 k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2160/234 v k.ú. Stodůlky o celkové výměře 44 m2, za účelem hydroizolace bytového domu Bellušova 1852-1854, za celkové nájemné 22.000 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, ode dne podpisu do 31.12.2017 (vlastní realizace prací 25 dní), se společností STAV-ING s.r.o.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

15.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41875469_104230.pdf (97,6 kB)