USNESENÍ RADY č. UR 0373/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0373/2017 ze dne 28.08.2017

28. Stanovisko vlastníka sousedního pozemku ke stavbě parkovacího stání

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 2240 v k.ú. Stodůlky pro účely stavebního řízení se stavbou 2 parkovacích míst na pozemku parc.č. 1434 v k.ú. Stodůlky dle předložené dokumentace

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi oznámit prostřednictvím odboru MBAI stanovisko žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 22.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41844603_104243.pdf (93,7 kB)