USNESENÍ RADY č. UR 0563/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 04.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0563/2017 ze dne 04.12.2017

16. Žádosti o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem v PLCNB, Seydlerova 2451, P5

Rada městské části

I. souhlasí


a) s internetovým připojením optickým kabelem do pronajatých nebytových prostor MUDr. PavlyŠternové, č.m. C319 (ordinace) v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem budovy Centra, a.s., v dopise ze dne 6.11.2017
b) s internetovým připojením optickým kabelem do pronajatých nebytových prostor MUDr. AlenyAndresové, č.m. C218-219 (ordinace) v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem budovy Centra, a.s., v dopise ze dne 13.11.2017

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty, vystavit souhlas s internetovým připojením v PLCNB dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 131_usn43111407_133230.pdf (99,3 kB)