USNESENÍ RADY č. UR 0292/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0292/2018 ze dne 25.06.2018

2. Žádost o změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 30.06.2018

Rada městské části

I. bere na vědomí

1. žádost o změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 30.06.2018 ze dne 04.06.2018 (viz příloha č.2 materiálu)

2. usnesení č. 5 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 13 ze dne 18.06.2018 (viz příloha č.3 materiálu)

II. schvaluje

změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 30.06.2018

III. ukládá

místostarostovi Ing. Pavlu Jarošovi informovat o usnesení RMČ ředitele Střediska sociálních služeb Prahy 13 RNDr. Jiřího Maška, CSc.

Zodpovídá: místostarosta Ing. Pavel Jaroš, termín: 13.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 131_Usneseni.pdf (96,4 kB)