USNESENÍ RADY č. UR 0478/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0478/2022 ze dne 21.11.2022

25. Změna údaje v rejstříku škol a školských zařízení v případě ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. ukládá

místrostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podat prostřednictvím vedoucího odboru školství Mgr. Jana Šafira žádost Magistrátu hl.m. Prahy (jako správci rejstříku škol a školských zařízení pro předmětný údaj) o zvýšení nejvyššího povoleného počtu strávníků školní jídelny ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 25.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 143_Usneseni.pdf (97,1 kB)