USNESENÍ RADY č. UR 0186/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0186/2018 ze dne 23.04.2018

17. Stanovisko vlastníka pozemků parc.č. 2131/128, parc.č. 2860/133 a parc.č. 3120, k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. nesouhlasí

jako vlastník pozemků parc.č. 2131/128, 2860/133, 3120, v k.ú. Stodůlky, s umístěním plakátovacích sloupů společnosti MF reklama Praha s.r.o.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit prostřednictvím OMBAI stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 25.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 263_Usneseni.pdf (94,5 kB)