USNESENÍ RADY č. UR 0294/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0294/2018 ze dne 25.06.2018

4. Nařízení odvodu z fondu investic FZŠ Brdičkova 1878 a ZŠ Klausova 2450

Rada městské části

I. nařizuje odvod z fondu investic: FZŠ Brdičkova 1878 ve výši 829.000 Kč ZŠ Klausova 2450 ve výši 82.000 Kč

II. souhlasí

s navýšením neinvestičního příspěvku: FZŠ Brdičkova 1878 o 829.000 Kč ZŠ Klausova 2450 o 82.000 Kč

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitelku FZŠ Brdičkova a ředitele ZŠ Klausova o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.06.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_Usneseni.pdf (97,9 kB)