USNESENÍ RADY č. UR 0308/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0308/2018 ze dne 25.06.2018

18. Volební místo č. 13042 v Třebonicích

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený dokument včetně důvodové zprávy

II. schvaluje

podnájemní smlouvu o pronájmu prostor restaurace "U Beránků" K Třebonicím 14, Praha 5, za účelem zřízení volebního místa pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstva Prahy 13

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat navrhovanou Podnájemní smlouvu

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.08.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 59_Usneseni.pdf (95,2 kB)