USNESENÍ RADY č. UR 0291/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0291/2018 ze dne 25.06.2018

1. Rozpočtové změny za měsíc červen 2018

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc červen 2018 (rozpočtová opatření č. 72 – 96 a HMP č. 2059, 2061 a 2062) a současně také rozpočtová opatření, která bylo nutné realizovat dle pokynu MHMP ještě v měsíci květnu 2018 (HMP č. 2050, 3025, 3026, 3027, 3028, 3042, 3043, 3044, 3047, 3049 a 7002)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 19.09.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 191_Usneseni.pdf (94,2 kB)