USNESENÍ RADY č. UR 0572/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0572/2017 ze dne 18.12.2017

6. Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu

Rada městské části

I. bere na vědomí

obsah předloženého materiálu

II. souhlasí

s poskytnutím dotace z odvodu z výherních hracích automatů pro studio Dance Heaven v celkové výši 20.000 Kč na podporu sportu

III. schvaluje

znění smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu

IV. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodražkovi podepsat smlouvu na poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 10.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 119_Usneseni.pdf (93,3 kB)