USNESENÍ RADY č. UR 0195/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0195/2018 ze dne 23.04.2018

26. Uzavření smluv o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření smluv o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13 mezi městskou částí Praha 13 zastoupenou Mgr. Janou Dvořákovou a

1) snoubenci XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, jejichž svatební obřad se uskuteční dne 4.5.2018 v 11:00 hodin v obřadní síni Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13,

2) snoubenci XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, jejichž svatební obřad se uskuteční dne 19.5.2018 v 11:00 hodin u rybníka mezi ulicí Ve Výrech a skanzenem Řepora, Praha 5 - Řeporyje,

3) snoubenci XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX, jejichž svatební obřad se uskuteční dne 16.6.2018 v 11:00 hodin ve Volcano Complex, K Sopce 839, Praha 5.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 299_Usneseni.pdf (96,7 kB)