(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0454/2021 17 Návrh nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů pondělí 11. října 2021
UR 0453/2021 17 Přiznání mimořádné odměny k životnímu jubileu pondělí 11. října 2021
UR 0452/2021 17 Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce DDM Stodůlky za přípravu a realizaci letních EDU kempů o hlavních prázdninách šk. roku 2020/21 pondělí 11. října 2021
UR 0451/2021 17 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 11. října 2021
UR 0450/2021 17 Prodloužení smlouvy o ubytování, smlouvy o nájmu bytu a smluv o nájmu služebního bytu pondělí 11. října 2021
UR 0449/2021 17 Výpověď z nájmu bytu pondělí 11. října 2021
UR 0448/2021 17 Souhlas s kácením stromů v k.ú. Stodůlky pondělí 11. října 2021
UR 0447/2021 17 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2256/1 v k.ú. Stodůlky s novostavbou RD s příslušenstvím na pozemcích parc. č. 1638/1, 1638/2 a 1638/3, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 11. října 2021
UR 0446/2021 17 Stanovisko vlastníka sousedních pozemků parc. č. 2616/2 a parc. č. 2400/1 v k. ú. Stodůlky k oplocení pozemku parc. č. 2616/4 v k.ú. Stodůlky pondělí 11. října 2021
UR 0445/2021 17 Stanovisko pro MHMP k záměru prodeje popř. nájmu pozemků parc.č. 1086/22 a parc.č. 1087/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 11. října 2021
UR 0444/2021 17 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S/052/2021/OMBI ze dne 5.5.2021 pondělí 11. října 2021
UR 0443/2021 17 Pronájem části komunikace U Paloučku na pozemku parc.č. 1177/1 v k.ú. Stodůlky za účelem vybudovaní vodovodní a kanalizační přípojky pondělí 11. října 2021
UR 0442/2021 17 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 160/120 v k. ú. Stodůlky s realizací stavby "Praha 13 - Stodůlky, Hábova - provizorní transformační stanice" pondělí 11. října 2021
UR 0441/2021 17 Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1086/9 v k.ú. Stodůlky pondělí 11. října 2021
UR 0440/2021 17 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 11. října 2021
UR 0439/2021 17 Žádost o dotaci na rozvoj kultury pondělí 11. října 2021
UR 0438/2021 17 Žádost o dotaci na rozvoj sportu pondělí 11. října 2021
UR 0437/2021 17 Areál firmy Domanský, přestavba objektu bývalého autokempu na polyfunkční objekt na pozemcích parc. č. 2330/1, 2330/4 a další v k.ú. Stodůlky pondělí 11. října 2021
UR 0436/2021 17 Přijetí finančního daru do rozpočtu OŽP na „Obnovu aleje okolo cesty od Krtně k Chabům“ pondělí 11. října 2021
UR 0435/2021 17 Rozpočtové změny za měsíc říjen 2021 pondělí 11. října 2021
UR 0434/2021 16 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přijetí nového zákona o občanských průkazech pondělí 27. září 2021
UR 0433/2021 16 Návrh k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství pondělí 27. září 2021
UR 0432/2021 16 Návrh k místnímu poplatku z pobytu pondělí 27. září 2021
UR 0431/2021 16 Změna údajů v rejstříku škol a školských zařízení v případě 6 vybraných základních škol zřizovaných městskou částí Praha 13 pondělí 27. září 2021
UR 0430/2021 16 Stanovisko pro MHMP ke směně části pozemků parc. č. 2401/11, 2401/5 a 2401/67, vše v k.ú. Stodůlky, ve vlastnictví společnosti SAFFI Portfolio Inc. za pozemky parc. č. 2401/84, 2401/66, 2404/2, 2401/55 a část pozemku parc. č. 2401/54, vše v k.ú. Stodůlky, ve vlastnictví hl.m. Prahy pondělí 27. září 2021
UR 0429/2021 16 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S/037/2021/OMBI ze dne 15.04.2021 pondělí 27. září 2021
UR 0428/2021 16 Souhlas vlastníka s dotčením pozemků parc.č 2342/320, 2342/326 a 2342/623 vše v k.ú. Stodůlky, v rámci akce "ČERVEŇANSKÉHO - JANSKÉHO, PRAHA 13, č. akce 2970432" pondělí 27. září 2021
UR 0427/2021 16 Pronájem části pozemku parc. č. 2160/234 v k.ú. Stodůlky za účelem umístění lešení a zařízení staveniště pondělí 27. září 2021
UR 0426/2021 16 Stanovisko správce komunikace na pozemku parc. č. 1177/147 v k. ú. Stodůlky k vybudování přípojek IS a vjezdu, za účelem připojení novostavby RD pondělí 27. září 2021
UR 0425/2021 16 Revokace usnesení RMČ Praha 13 č. UR 0055/2021 ze dne 8.2.2021 pondělí 27. září 2021
12345...

M - Mimořádná schůze