(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0227/2018 9 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů pondělí 14. května 2018
UR 0226/2018 9 Jmenování konkurzní komise pro vyhlášení konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitele/ředitelky FZŠ profesora Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186 a MŠ, Praha 13, Vlasákova 955 pondělí 14. května 2018
UR 0225/2018 9 Žádost nájemce prostor sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o rozšíření nájemního vztahu o spolunájemce pondělí 14. května 2018
UR 0224/2018 9 Žádost Natálie Kyšové o rozšíření NS o dalšího spolunájemce v prostoru č.16, Hostinského 1533,P5 pondělí 14. května 2018
UR 0223/2018 9 Výpůjčka budovy č.p. 1746, pozemku parc. č. 2160/28 v k.ú. Stodůlky a stavby pondělí 14. května 2018
UR 0222/2018 9 Souhlas s uložením 1kV kabelů v pozemcích parc. č. 1235/30, 1235/132, 2214/1, 2228/2 a 2685/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 14. května 2018
UR 0221/2018 9 Souhlas s uložením 1kV kabelů v pozemcích parc. č. 1235/30, 1235/132, 2228/2 a 2685/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 14. května 2018
UR 0220/2018 9 Souhlas se stavební úpravou vstupu do ordinace na pozemku parc.č. 2403/7 v k.ú. Stodůlky pondělí 14. května 2018
UR 0219/2018 9 Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 276/1, parc. č. 276/3, parc. č. 276/15, parc. č. 277, parc. č. 278, parc. č. 274/1 a parc. č. 317/2, parc. č. 318/1 v k.ú. Třebonice a se stavbou "Stavba č. 42973, Výstavba hasičské zbrojnice Praha 13 - Třebonice" pondělí 14. května 2018
UR 0218/2018 9 Pronájem části pozemku parc. č. 1236/78 v k.ú. Stodůlky za účelem zjištění polohy a hloubky vodovodního přivaděče pondělí 14. května 2018
UR 0217/2018 9 Pronájem částí pozemků parc. č. 1280/1, parc. č. 2705/33, parc. č. 2705/34 a parc. č. 2705/35 v k.ú. Stodůlky pondělí 14. května 2018
UR 0216/2018 9 Pronájem části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Stodůlky pondělí 14. května 2018
UR 0215/2018 9 Stanovisko pro MHMP ke směně id. 1/2 pozemků parc. č. 2167, 2401/50 a 2401/85 v k.ú. Stodůlky za části pozemků parc. č. 2315/29, 2315/31,2326/1 a id. 1/2 pozemku parc. č. 2401/92 v k.ú. Stodůlky pondělí 14. května 2018
UR 0214/2018 9 Stanovisko pro MHMP k prodeji části pozemku parc. č. 2391 v k.ú. Stodůlky pondělí 14. května 2018
UR 0213/2018 9 Souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1236/80 a parc. č. 1236/130 v k.ú. Stodůlky dle podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitých věcí č. S/088/004/0101/H/2016 pondělí 14. května 2018
UR 0212/2018 9 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 14. května 2018
UR 0211/2018 9 Uzavření smlouvy o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13 pondělí 14. května 2018
UR 0210/2018 9 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720993910, která byla uzavřena mezi MČ Praha 13 a Kooperativou, pojišťovna, a.s. ze dne 25.11.2016 pondělí 14. května 2018
UR 0209/2018 9 Uzavření darovací smlouvy na grilovací set od společnosti Vitana a.s. pondělí 14. května 2018
UR 0208/2018 9 Návrh počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 13 pro volební období let 2018 - 2022 a stanovení volebního obvodu pro komunální volby pondělí 14. května 2018
UR 0207/2018 9 Podnět na změnu ÚPn hl.m. Praha, pozemky parc.č. 563/3, 563/4, 563/5 a 563/6 v katastrálním území Třebonice, Praha 5, z funkční plochy OP/VN-E na funkční plochu VN pondělí 14. května 2018
UR 0206/2018 9 Dodatek ke smlouvě k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Revitalizace plochy před ŽS Brdičkova", stavební práce pondělí 14. května 2018
UR 0205/2018 9 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, rok 2018" pondělí 14. května 2018
UR 0204/2018 9 Revokace usnesení číslo UR 0166/2018 ze dne 09.04.2018 pondělí 14. května 2018
UR 0203/2018 9 "Průběžná zpráva" za sedmé zúčtovací období od 1.1.2017 do 31.12.2017 - zavedení energeticky úsporných opatření metodou Energy Performance Contracting v ZŠ a MŠ MČ Praha 13 pondělí 14. května 2018
UR 0202/2018 8 Informace o projektu "Chytrá třináctka" pondělí 23. dubna 2018
UR 0201/2018 8 Smlouva o spolupráci uzavřená mezi MČ Praha 13 a společností Pražské služby, a.s. pondělí 23. dubna 2018
UR 0200/2018 8 Dodatky ke smlouvám o výpůjčkách nemovitého majetku mateřských škol a základních škol pondělí 23. dubna 2018
UR 0199/2018 8 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 23. dubna 2018
UR 0198/2018 8 Ukončení pronájmu parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 dohodou, změna parkovacího stání, pronájem parkovacího místa tamtéž pondělí 23. dubna 2018
12345...

M - Mimořádná schůze