(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0181/2019 7 Návrh programu pro 4. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 24.04.2019 pondělí 15. dubna 2019
UR 0180/2019 7 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 15. dubna 2019
UR 0179/2019 7 Nařízení odvodu z fondu investic ZŠ Klausova 2450 pondělí 15. dubna 2019
UR 0178/2019 7 Souhlas zřizovatele se zapojením 4 základních škol do "Operačního programu potravinové a materiální pomoci" pondělí 15. dubna 2019
UR 0177/2019 7 Uzavření dohody o poskytování služeb v mateřských školách na území MČ Praha 13 v měsících červenec a srpen pondělí 15. dubna 2019
UR 0176/2019 7 Předávací protokol - svěření movitého majetku FZŠ Trávníčkova 1744 pondělí 15. dubna 2019
UR 0175/2019 7 Souhlas pronajímatele se stavební úpravou č.b.7, ul.Janského 2232, Praha 5 pondělí 15. dubna 2019
UR 0174/2019 7 Stanovisko pro MHMP k pronájmu části pozemků parc. č. 2160/134, parc. č. 2161/4, parc. č. 2161/10 a parc. č. 2271/6 v k.ú. Stodůlky pondělí 15. dubna 2019
UR 0173/2019 7 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. S/832/061/1601/H/2002 na pronájem části pozemku parc.č. 2229/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 15. dubna 2019
UR 0172/2019 7 Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu pozemků parc. č. 162/16, 162/17, 162/15 včetně stavby garáže a 162/4, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 15. dubna 2019
UR 0171/2019 7 Uzavření výpůjční smlouvy k pozemkům parc. č. 274/1, parc. č. 276/1, parc.č. 276/3, parc. č. 276/15, parc. č. 277, parc. č. 278 v k.ú. Třebonice pondělí 15. dubna 2019
UR 0170/2019 7 Protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití DOTACÍ MČ Praha 13 udělených pro rok 2018 v oblasti využití volného času pondělí 15. dubna 2019
UR 0169/2019 7 Volební místnost č. 13042 v Třebonicích pondělí 15. dubna 2019
UR 0168/2019 7 Uzavření smlouvy o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13 pondělí 15. dubna 2019
UR 0167/2019 7 Klientský audit v rámci projektu OPZ pondělí 15. dubna 2019
UR 0166/2019 7 Obnova vozového parku MČ Praha 13 pondělí 15. dubna 2019
UR 0165/2019 7 Darovací smlouva mezi městskou částí Praha 13 a společností CENTRAL GROUP, a.s. pondělí 15. dubna 2019
UR 0164/2019 7 Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2018 pondělí 15. dubna 2019
UR 0163/2019 7 Udělení čestného občanství in memoriam panu Mirku Hoffmannovi pondělí 15. dubna 2019
UR 0162/2019 7 Personální změny ve složení výboru kontrolního ZMČ Praha 13, výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 13, výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 pondělí 15. dubna 2019
UR 0161/2019 7 Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 13 pondělí 15. dubna 2019
UR 0160/2019 7 Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu ÚMČ Praha 13 Dodatek č. 3 k Podpisovému řádu ÚMČ Praha 13 pondělí 15. dubna 2019
UR 0159/2019 7 Žádost klubu Zelení a Piráti pro 13 o zařazení bodů na program zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 24.4.2019 pondělí 15. dubna 2019
UR 0158/2019 7 "Rozšíření parkoviště v areálu firmy TRUMPF Praha s.r.o." na pozemcích parc. č. 1235/51, 1235/52, 2693/3 v katastrálním území Stodůlky pondělí 15. dubna 2019
UR 0157/2019 7 Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava dřevěných mostů v Centrálním parku Praha 13" pondělí 15. dubna 2019
UR 0156/2019 7 Ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. S/361/2018/OSP pondělí 15. dubna 2019
UR 0155/2019 7 Žádosti o účelové finanční dotace na podporu dlouhodobě organizované sportovní přípravy a výchovy mládeže pondělí 15. dubna 2019
UR 0154/2019 7 Rozpočtové změny za měsíc duben 2019 - II. část pondělí 15. dubna 2019
UR 0153/2019 6 Smlouva o výpůjčce mezi městskou částí Praha 13 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy pondělí 1. dubna 2019
UR 0152/2019 6 Návrh obecně závazné vyhlášky HLMP o omezení provozní doby hostinských zařízení pondělí 1. dubna 2019
12345...

M - Mimořádná schůze