(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0065/2021 3 Archivační služby a správa písemností ÚMČ Praha 13 pondělí 8. února 2021
UR 0064/2021 3 Souhlas zřizovatele se zapojením 6 základních škol do výzvy č. 48 OP PPR "Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III." pondělí 8. února 2021
UR 0063/2021 3 Dohody o ukončení ubytování v ubytovacích zařízeních Bronzová, Kuncova a Trávníčkova na Praze 13 pondělí 8. února 2021
UR 0062/2021 3 Uzavření smluv o nájmu služebních bytů ve vybraných školách zřizovaných městskou částí Praha 13 pondělí 8. února 2021
UR 0061/2021 3 Přidělení ubytovacích jednotek v ubytovně Bronzová 2572/4, Praha 13 pondělí 8. února 2021
UR 0060/2021 3 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád (záměr nového znění tržního řádu) pondělí 8. února 2021
UR 0059/2021 3 Souhlas s výstavbou bytového domu na pozemcích parc.č. 1228/1, 1228/2, 1228/3, 1228/5, 1228/6, 1229, 1230/2, 1230/3, 1230/4 a 1230/8, v k.ú. Stodůlky pondělí 8. února 2021
UR 0058/2021 3 Změna úhrady nájemného dle nájemní smlouvy č. S/215/022/1601/H/2006 a dodatku č. 2 pondělí 8. února 2021
UR 0057/2021 3 Uzavření nájemní smlouvy na akci: stavební úpravy VTL plynovodu, č. trasy 114 na pronájem částí pozemků v k.ú. Stodůlky pondělí 8. února 2021
UR 0056/2021 3 Souhlas se vstupem na pozemek parc. č.2342/533 v k.ú. Stodůlky pondělí 8. února 2021
UR 0055/2021 3 Stanovisko vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2245/3, parc. č. 2247/1, parc. č. 2266 a parc. č. 2688/5, v k.ú. Stodůlky, k PD pro společné povolení stavby „Viladům Luka“ na pozemku parc. č. 1966, parc. č. 1967/1 a parc. č. 1967/2, v k.ú. Stodůlky a k napojení a úpravám dopravní a inženýrské infrastruktury pondělí 8. února 2021
UR 0054/2021 3 Pronájem části pozemku parc.č. 2131/128 v k.ú. Stodůlky za účelem umístění prodejního stánku pondělí 8. února 2021
UR 0053/2021 3 Souhlas se vstupem na pozemek parc. č.2908/4 v k.ú. Stodůlky pondělí 8. února 2021
UR 0052/2021 3 Snížení nájemného pro společnost RENGL, s.r.o. pondělí 8. února 2021
UR 0051/2021 3 Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2021 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 pondělí 8. února 2021
UR 0050/2021 3 Organizace veřejné služby - pokračování spolupráce s Úřadem práce ČR pondělí 8. února 2021
UR 0049/2021 3 Stanovisko MČ Praha 13 k zajištění spolupráce hlavního města Prahy s městskými částmi v oblasti dopravy pondělí 8. února 2021
UR 0048/2021 3 "Novostavba Viladomu Stodůlky o 10 b.j." na pozemcích parc.č. 658, 660/1 a 2206/5, vše v k.ú. Stodůlky, Praha 5, ul. Ke Koh-i-nooru pondělí 8. února 2021
UR 0047/2021 3 Návrh na prominutí místního poplatku z pobytu pondělí 8. února 2021
UR 0046/2021 3 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 8. února 2021
UR 0045/2021 3 Žádost o dotaci na zkulturnění prostředí pondělí 8. února 2021
UR 0044/2021 3 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2022 - 2026 pondělí 8. února 2021
UR 0043/2021 3 Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2021 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb) pondělí 8. února 2021
UR 0042/2021 2 Dodatky k mandátním a příkazním smlouvám pondělí 25. ledna 2021
UR 0041/2021 2 Tísňová péče Areíon - Život 90, z.ú. - Smlouva o spolupráci - Dodatek č. 1 pondělí 25. ledna 2021
UR 0040/2021 2 Výpůjčka zařízení pro uživatele Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú. pondělí 25. ledna 2021
UR 0039/2021 2 Úprava usnesení Rady MČ Praha 13 č. UR 0480/2020 ze dne 14.12.2020 pondělí 25. ledna 2021
UR 0038/2021 2 Žádost o souhlasné stanovisko s pokračováním realizace Místního akčního plánu (MAP III) pondělí 25. ledna 2021
UR 0037/2021 2 Střednědobý výhled rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 13 pondělí 25. ledna 2021
UR 0036/2021 2 Zvýšení platu ředitelky MŠ časovým postupem pondělí 25. ledna 2021
123

M - Mimořádná schůze