(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0354/2020 15 Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o použití finančních prostředků z investičního fondu pondělí 14. září 2020
UR 0353/2020 15 Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o změnu finančního plánu k 30.9.2020 pondělí 14. září 2020
UR 0352/2020 15 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů pondělí 14. září 2020
UR 0351/2020 15 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterým se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů pondělí 14. září 2020
UR 0350/2020 15 Pověření k zastupování vedoucí odboru kanceláře starosty pondělí 14. září 2020
UR 0349/2020 15 Ukončení smlouvy o pronájem parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 dohodou pondělí 14. září 2020
UR 0348/2020 15 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 14. září 2020
UR 0347/2020 15 Souhlas vlastníka pozemků parc.č. 2131/376, 2131/433, 2131/436 v k.ú. Stodůlky k rozšíření veřejné komunikační sítě přes pozemky MČ Praha 13 dle projektové dokumentace pondělí 14. září 2020
UR 0346/2020 15 Souhlas vlastníka pozemků parc.č. 2131/564, 2131/131, 2131/54, 2131/128, 2131/311, 2131/632 v k.ú. Stodůlky k rozšíření veřejné komunikační sítě přes pozemky MČ Praha 13 dle PD pondělí 14. září 2020
UR 0345/2020 15 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2206/5 v k.ú.Stodůlky se stavbou "Rekonstrukce kanalizace ul. Ke Koh-i-nooru, Plzeňská, Praha 5" pondělí 14. září 2020
UR 0344/2020 15 Souhlas se stavbou „Prodloužení vodovodního řadu LT 100, prodloužení kanalizační stoky KA DN 300, 2 x vodovodní přípojky DN 32, 2 x kanalizační přípojky KA DN 200 v k.ú. Stodůlky (755541) p.č. 2242/1, 1456/1, 1457, 1456/24, obec Praha (554782)“ pondělí 14. září 2020
UR 0343/2020 15 Souhlas vlastníka pozemku parc. č.2342/326 a 2342/623 v k.ú. Stodůlky k obnovení kabelového vedení VN 22 kV přes pozemky MČ Praha 13 dle projektové dokumentace pondělí 14. září 2020
UR 0342/2020 15 Souhlas spoluvlastníka se stavební úpravou v bytě č. 0610, Sluneční nám. 2588/14, Praha 5 pondělí 14. září 2020
UR 0341/2020 15 Pronájem částí pozemku parc.č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky za účelem umístění kabelové přípojky NN pondělí 14. září 2020
UR 0340/2020 15 Přehled provedených finančních kontrol OKR ÚMČ Praha 13 a jejich zhodnocení za 1. pololetí roku 2020 včetně rekapitulace navržených opatření a jejich dodržování pondělí 14. září 2020
UR 0339/2020 15 Uzavření smlouvy o výrobě a vysílání TV pořadů pro obyvatele MČ Praha 13 pondělí 14. září 2020
UR 0338/2020 15 Žádost o dotaci na rozvoj sportu pondělí 14. září 2020
UR 0337/2020 15 Rozpočtové změny za měsíc září 2020 pondělí 14. září 2020
UR 0336/2020 14 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně a jídelny FZŠ profesora Otakara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186" pondělí 31. srpna 2020
UR 0335/2020 14 Návrh programu pro 10. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 9.9.2020 pondělí 31. srpna 2020
UR 0334/2020 14 Návrh novely nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů pondělí 31. srpna 2020
UR 0333/2020 14 Prodloužení nájemní smlouvy na nafukovací sportovní halu s Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. r. o. pondělí 31. srpna 2020
UR 0332/2020 14 Návrh na pronájem parkovacího místa v areálu PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 31. srpna 2020
UR 0331/2020 14 Prodloužení smluv o ubytování v apartmánech v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 31. srpna 2020
UR 0330/2020 14 Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. S/571/2020/OMBI ze dne 19.05.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.8.2020 pondělí 31. srpna 2020
UR 0329/2020 14 Pronájem části pozemku parc.č. 2239 v k.ú. Stodůlky za účelem opravy podzemního vedení IS plynovodu pondělí 31. srpna 2020
UR 0328/2020 14 Pronájem části pozemku parc. č. 160/13 v k.ú. Stodůlky pondělí 31. srpna 2020
UR 0327/2020 14 Pronájem částí pozemků parc.č. 2131/39 a parc.č. 2131/42, v k.ú. Stodůlky, za účelem zateplení panelového domu Kettnerova č.popis. 2049 pondělí 31. srpna 2020
UR 0326/2020 14 Pronájem části pozemku parc.č. 1236/28 v k.ú. Stodůlky za účelem vybudování inženýrských sítí pondělí 31. srpna 2020
UR 0325/2020 14 Pronájem části pozemku parc.č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky za účelem uložení inženýrských sítí pondělí 31. srpna 2020
12345...

M - Mimořádná schůze