(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0316/2021 M 1 Rozpočtová změna č. 79 - Humanitární pomoc postiženým oblastem zasaženým tornádem na Moravě pátek 25. června 2021
UR 0315/2021 12 Schválení Závěrkového listu, tj. potvrzení o uzavření burzovního obchodu na trhu PXE, na nákup elektrické energie dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na období 01.01.2022 - 31.12.2023 pondělí 21. června 2021
UR 0314/2021 12 Návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně pondělí 21. června 2021
UR 0313/2021 12 Stanovisko ke změně Tržního řádu pondělí 21. června 2021
UR 0312/2021 12 Informace o výsledku konkurzu na místo ředitele Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 a návrh na jmenování Mgr. Petra Kubičky ředitelem uvedené školy pondělí 21. června 2021
UR 0311/2021 12 Souhlasné stanovisko MČ Praha 13 se záměrem ZUŠ Folklorika Praha, s.r.o., mít svá místa poskytování vzdělávání na území městské části pondělí 21. června 2021
UR 0310/2021 12 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 21. června 2021
UR 0309/2021 12 Pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 13 a číslo 132 v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 21. června 2021
UR 0308/2021 12 Návrh na pronájem prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 21. června 2021
UR 0307/2021 12 Smlouva DDM Stodůlky o nájmu služebního bytu pondělí 21. června 2021
UR 0306/2021 12 Návrh na skončení podnájemní smlouvy dohodou a uzavření podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP; návrh na prodloužení smlouvy o ubytování pondělí 21. června 2021
UR 0305/2021 12 Dodatek č.2 ke Smlouvě k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu (S/239/2019/OMBI) pondělí 21. června 2021
UR 0304/2021 12 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2205/5 v k.ú. Stodůlky se stavbou přístřešku pro auto pondělí 21. června 2021
UR 0303/2021 12 Stanovisko pro MHMP k prodeji pozemku parc.č. 129/13 v k.ú. Stodůlky pondělí 21. června 2021
UR 0302/2021 12 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. S/160/006/M/2002 pondělí 21. června 2021
UR 0301/2021 12 Souhlas vlastníka pozemku s uložením kabelového vedení PREdistribuce, a. s., do pozemků v k.ú. Stodůlky pondělí 21. června 2021
UR 0300/2021 12 Výpůjčka části pozemků parc. č. 2342/293, parc. č. 2342/314, parc. č. 2342/316, parc. č. 2342/326, parc. č. 2342/676 a parc. č. 2342/797, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 21. června 2021
UR 0299/2021 12 Nájemní smlouva k pozemkům parc. č. 2780/176 a parc. č. 2780/178 v k.ú. Stodůlky pondělí 21. června 2021
UR 0298/2021 12 Nájemní smlouva k pozemku parc. č. 2174/5 v k.ú. Stodůlky pondělí 21. června 2021
UR 0297/2021 12 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2227/1 v k.ú. Stodůlky s napojením parcely č. 1128 v k.ú. Stodůlky na stávající distribuční kabelovou NN síť pondělí 21. června 2021
UR 0296/2021 12 Stanovisko pro MHMP - revokace usnesení RMČ č. UR 0234/2020 ze dne 15.06.2020 pondělí 21. června 2021
UR 0295/2021 12 Stanovisko pro MHMP - revokace usnesení RMČ č. UR 0514/2018 ze dne 03.12.2018 pondělí 21. června 2021
UR 0294/2021 12 Nařízení odvodu z fondu investic MŠ Chlupova 1798 pondělí 21. června 2021
UR 0293/2021 12 Nařízení odvodu z fondu investic FZŠ Brdičkova 1878 pondělí 21. června 2021
UR 0292/2021 12 Přiznání mimořádné odměny RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc., řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 za období 01.10.2020-28.02.2021 k platu za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění COVID-19 pondělí 21. června 2021
UR 0291/2021 12 Přiznání mimořádné odměny za 1. pololetí 2021 RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc., řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 pondělí 21. června 2021
UR 0290/2021 12 Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu pondělí 21. června 2021
UR 0289/2021 12 Prohlášení o společném zájmu pondělí 21. června 2021
UR 0288/2021 12 Návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Dodávka a montáž 2 ks výtahů (V3, V4) pro objekt radnice MČ Praha 13" pondělí 21. června 2021
UR 0287/2021 12 Navýšení kapacity parkoviště mezi ulicemi Bellušova a Mukařovského na pozemcích parcelní číslo 2166/30, 2160/228 a 2160/222 v k.ú. Stodůlky pondělí 21. června 2021
12345...

M - Mimořádná schůze