*
*
*
*
*
   

- text souhlasu
- text poučení

Uděluji tímto Městské části Praha 13, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, IČ 00241687, emailový kontakt: epodatelna@P13.mepnet.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  • jméno a příjmení,
  • adresa bydliště,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • Poskytování služeb prostřednictvím webového portálu správce nebo mobilní aplikace „Praha13 v mobilu“, zejména rezervace termínů na přepážkách.
 3. Doba zpracování osobních údajů je:
  • Po dobu poskytování služby.
 4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
  • Ing. Michael Táborský,  Černokostelecká 2111/,  10000 Praha 10, poskytovatel webového portálu

Prohlašuji, že jsem byl/a Správcem řádně poučen/a*) o zpracování a ochraně osobních údajů, a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně

*) Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o služby webového portálu nebo mobilní aplikace správce
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se subjekt může obracet na adrese poverenec@p13.mepnet.cz,
 • pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele Ing. Michaela Táborského, Černokostelecká 2111/, 10000 Praha 10
 • neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.