Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo                                                                                            Tisková zpráva

 8. 6. 2022

Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet i Roční účetní závěrku za rok 2021

Ve středu 8. června schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 13 Závěrečný účet i Roční účetní závěrku. Také nezávislý auditor ve své zprávě konstatoval, že v hospodaření územního celku městská část Praha 13 za rok 2021 nezjistil žádné chyby ani nedostatky. Zastupitelstvo schválilo také připomínky k Metropolitnímu plánu.

 „Jsem velmi rád, že hospodaření naší městské části v roce 2021 se i v tak nelehké době podařilo úspěšně udržet v plusových číslech a skončilo přebytkem ve výši 8 mil. Kč. Vloni jsme disponovali rozpočtem ve výši 574,5 milionu korun. Výdaje směřovaly zejména do oblasti školství, životního prostředí, sociálních služeb, rozvoje obce a na výkon samosprávy a státní správy v přenesené působnosti,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka a dodal: „Přebytek budeme investovat především do škol a školek.“ 

Celkově bylo čerpání ovlivněno mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. Tato skutečnost měla také vliv na nízké čerpání v oblasti investičních výdajů, zejména na nedočerpání dotačních prostředků z HMP. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 jsme požádali o ponechání těchto nevyčerpaných prostředků do roku 2022. Naší žádosti bylo vyhověno.

V roce 2021, stejně jako v letech minulých, představovaly transfery nejvýznamnější zdroj příjmů MČ. Jejich podíl na celkových příjmech byl 85 %. Loni jsme přijali transfery v částce 417,1 mil. Kč. Jednalo se zejména o transfery ze státního rozpočtu a od hlavního města Prahy", informoval tajemník Úřadu městské části Praha 13 Jaroslav Mareš

Souhrnně lze konstatovat, že výdaje naší MČ směřovaly především do oblasti školství, a to v částce 125,7 mil. Kč (tato částka představuje 26 % z celkových výdajů). Do oblasti rozvoje obce a infrastruktury směřovalo 81,6 mil. Kč, do zdravotnictví a sociální oblasti směřovaly výdaje ve výši 37,2 mil. Kč a na výkon státní správy a samosprávy byly vynaloženy výdaje ve výši 188,2 mil. Kč. Investiční výdaje byly na rok 2021 schváleny ve výši 50,8 mil. Kč. Během roku byly upraveny na 178,8 mil. Kč. Investiční výdaje směřovaly zejména na revitalizaci zeleně, parků a veřejného prostranství, obnovu hřišť a sportovišť, na výkupy pozemků, na úpravy investičního charakteru ve školských zařízeních a jejich venkovních prostor a na vybavení úřadu.

„Za velmi významný bod dnešního jednání považuji schválení připomínek k Metropolitnímu plánu. Jednou z nejdůležitějších je především podoba Slunečního náměstí, kde odmítáme na pozemcích ve správě naší městské části další výstavbu vícepodlažních budov. Novou budovu základní umělecké školy plně podporujeme, ale na druhou část tohoto prostoru patří kvalitní park. Děkuji všem zastupitelkám a zastupitelům za podporu tohoto usnesení,“ zdůraznil starosta.

Kompletní znění Závěrečného účtu je zveřejněno na webových stránkách městské části www.praha13.cz.

Mgr. Lucie Steinerová

Vedoucí oddělení tisku a informací

Tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, mob. 773 784 245, E-mail: steineroval@praha13.cz

Zasedání zastupitelstva 8.6.2022Zasedání zastupitelstva 8.6.2022
Vytisknout