Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 px Tisková zpráva
27. 2. 2019

 

Hlavním bodem programu prvního letošního zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13, které se konalo 27. února, bylo důležité projednání a schválení rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a počítá s příjmy a výdaji ve výši 431 milionů korun. Oproti rozpočtu na rok 2018 se jeho celkový objem snížil o 25 %. 

Příjmovou stránku tvoří zejména transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z vlastní hospodářské činnosti – součet těchto tří částek činí 375 mil. Kč. Stejně jako v loňském roce jsou do rozpočtu zapojeny prostředky z prodejů bytových domů a bytů. Tyto prostředky, tentokrát ve výši téměř 40 mil. Kč, jsou určeny na krytí investičních akcí, které již zastupitelstvo schválilo. Další část příjmů tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 56 mil. Kč (např. správní poplatky, místní poplatky apod.).

Výdajová stránka rozpočtu na rok 2019 zahrnuje 366 mil. Kč neinvestičních výdajů a přibližně 65 mil. Kč na investice.Na oblast školství bude vydáno celkem 93 milionů korun (z toho téměř 49 mil. Kč tvoří neinvestiční příspěvky pro ZŠ a MŠ, přes 8 mil. půjde na opravy a údržbu ZŠ a MŠ a téměř 18 milionů Kč půjde na splátku úsporného projektu přeměny topných systémů ve školách). Na životní prostředí je vyčleněno přibližně 56 mil. Kč. Z toho 44 mil. jde na údržbu zeleně a chodníků, 2 mil. jsou vyčleněny na modernizaci herních a sportovních prvků, rekonstrukci cyklotras, modernizaci vodohospodářského zařízení a projektovou dokumentaci na dětská hřiště a sportoviště. Neinvestiční výdaje do sociální oblasti a zdravotnictví jsou ve výši 21 mil. Kč. Přes 11 mil. Kč jde do oblasti dopravy, z toho je více než 6 mil. Kč určeno na opravy a údržbu komunikací, kanalizačních vpustí a dopravního značení.

Eva Libigerová
tisková mluvčí městské části

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: libigerovae@praha13.cz

 
ZASTUP ROZP 1

ZASTUP ROZP2

Vytisknout