1. Identifikační kód

-

2. Kód

-

3. Název životní situace

Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů České republiky do zvláštní matriky v Brně

4. Základní informace k životní situaci

Matriční knihy, do kterých se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo:

 • na území cizího státu,
 • na zastupitelském úřadu ČR,
 • na lodi nebo v letadle mimo území ČR,
 • na místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se dále zapisují manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen:

 • před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR,
 • před kapitánem letadla registrovaného v ČR,
 • před velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká,
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) i bez plné moci,
 • zplnomocnění zástupci.

O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata),
 • zástupci zplnomocnění členy rodiny,
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené v bodě 10 a 11.

O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká,
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství,
 • zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o zápis do zvláštní matriky podejte písemně na předepsaném formuláři.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává:

 • u zastupitelského úřadu ČR
 • u kteréhokoli matričního úřadu

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor občansko-správní - Oddělení matrik

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),

 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,

 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře žádosti o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici na matričních úřadech a českých zastupitelských úřadech v zahraničí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí. Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

K uzavření manželství v cizině obvykle budete potřebovat vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška č. 207/2001 Sb. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

Ministerstvo vnitra - Odbor všeobecné správy - Oddělení státního občanství a matrik
Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
tel. 974 817 427, 974 817 430

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo vnitra ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Rodné listy, oddací listy, úmrtní listy
Uzavření manželství v cizině Nahlížení do matričních knih
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor občansko-správní

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jana Dvořáková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

27. 12.  2006

28. Popis byl naposledy aktualizován

27. 12. 2006

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-

 

Zveřejněno: 10.02.2009 – Admin Administrator ; Přečteno 5933 x
Vytisknout