Seznam základních škol působících v Praze 13 najdete zde


Výběr základní školy pro dítě

K povinné školní docházce mohou rodiče vybrat pro dítě kteroukoliv základní školu. Na druhou stranu, povinností ředitele základní školy je přijímat přednostně děti z určeného spádového obvodu. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy, a to tak, aby do spádové školy mohly být přijaty všechny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu. Toto opatření neruší  právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou školu, ovšem v případě nedostačující kapacity školy dítě nemusí být přijato.

Odklad povinné školní docházky

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do konce kalendářního roku, může být přijato do první třídy, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, odloží mu ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel rozhodne na základě odborného posouzení lékaře, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. K odkladům není možné uznat jiný důvod, než nedostatečnou tělesnou nebo psychickou vyspělost.

Zveřejněno: 10.10.2016 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 11658 x
Vytisknout