Seznam základních škol působících v Praze 13 najdete zde


Kdy probíhá zápis do prvních ročníků základních škol?

Zápis do prvního ročníku základní školy se koná v souladu s §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Přesné místo a termíny zápisu stanoví ředitel školy a oznámí to způsobem v místě obvyklým. Tyto informace jsou vždy k dispozici na odboru školství, zveřejňují se také na internetových stránkách a v informačním zpravodaji městské části.


Mohou si rodiče vybrat školu, kam nechají zapsat své dítě?

K povinné školní docházce mohou rodiče vybrat pro dítě kteroukoliv základní školu. Na druhou stranu, povinností ředitele základní školy je přijímat přednostně děti z určeného spádového obvodu. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy, a to tak, aby do spádové školy mohly být přijaty všechny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu. Toto opatření neruší  právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou školu, ovšem v případě nedostačující kapacity školy dítě nemusí být přijato.

Kdo rozhoduje o odkladu povinné školní docházky?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do konce kalendářního roku, může být přijato do první třídy, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, odloží mu ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel rozhodne na základě odborného posouzení lékaře, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. K odkladům není možné uznat jiný důvod, než nedostatečnou tělesnou nebo psychickou vyspělost.
Zveřejněno: 10.10.2016 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 6270 x
Vytisknout