Úřad městské části Praha 13
Odbor-kancelář starosty
Oddělení tisku a informací

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 13

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů,
v roce 2006

Ve smyslu §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Úřad městské části Praha 13 výroční zprávu za rok 2006 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Oddělení tisku a informací odboru kancelář starosty obdrželo v roce 2006 celkem 7 písemných žádostí o poskytnutí informací, které byly předány k vyřízení příslušným odborům úřadu městské části.

Všechny podané žádosti byly vyřízeny. V jednom případě Odbor majetkový, bytový a investiční vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle §15 citovaného zákona.

Nebylo podáno žádné odvolání podle §16 ani žádná stížnost podle §16a citovaného zákona.  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo přezkoumáváno soudem. Žádné řízení pro nedodržování ustanovení tohoto zákona nebylo vedeno.

Oddělení tisku a informací vyřídilo denně v průměru 40 telefonických dotazů občanů týkajících se činnosti úřadu městské části. Dalších několik set dotazů bylo v průběhu roku vyřízeno e-mailem. Na stovky telefonických dotazů a e-mailů odpovídaly samostatně také jednotlivé odbory úřadu.

Zveřejňování informací

zajišťuje úřad prostřednictvím oddělení tisku a informací, vyvěšováním ve vitrínách před radnicí, vlastními médii a poskytováním informací médiím.

Pracovnice oddělení tisku a informací v recepci ve vestibulu radnice odpovídají na otázky občanů a rozdávají informační materiály. Občané mají možnost v informacích nahlédnout do řady dokumentů (například Zásad pronájmu nebytových prostor a postupu při pronájmu bytů, Rozpočtu Městské části Praha 13), dále do Sbírky zákonů ČR a Věstníku vlády ČR apod. K dispozici jsou informace ze samosprávné oblasti, tj. kontakt na členy zastupitelstva, termíny a program zasedání volených orgánů a veškerá usnesení přijatá radou a zastupitelstvem MČ Praha 13.

Vlastními médii jsou:

a) internetové stránky městské části na adrese www.praha13.cz, obsahující podrobné informace o městské části, organizaci a činnosti úřadu a usnesení rady a zastupitelstva.

b) informační zpravodaj Prahy 13 STOP, který byl zdarma distribuován občanům Prahy 13 do 25 000 schránek, obsahuje nejdůležitější usnesení rady a zastupitelstva městské části a informuje veřejnost o aktuálním dění v městské části.

c) TV13 – vlastní televizní kanál Prahy 13. Mikrovlnné vysílání bylo zahájeno v září 2005. TV 13 vysílá regionální zpravodajství, publicistiku a videotextové informace 24 hodin denně.  Kanál provozuje na základě smlouvy s městskou částí společnost AV-Park, která má na televizní vysílání licenci.

d) půlhodinové televizní Aktuality Prahy 13, jejichž výroba a vysílání jsou zajištěny smluvně, jsou vysílány 4x denně na kanálu UPC Express (premiéra je jednou týdně, vždy ve čtvrtek) a poskytují aktuální informace o činnosti úřadu a zajímavosti z veřejného, kulturního a sportovního života Prahy 13.

Poskytování informací hromadným sdělovacím prostředkům zajišťuje tiskový mluvčí úřadu formou aktivního zasílání tiskových zpráv elektronickou poštou a permanentní komunikací s novináři.

 

V Praze dne 28. února 2007

PhDr. Samuel Truschka
vedoucí oddělení tisku a informací


Originál dokumentu ve formátu MS Word

 

Vytisknout