Vyhlášení dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních  a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2020

 

Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních a návazných služeb a rodinné politiky působící v zájmu klientů s trvalým pobytem na území městské části Praha 13 formou dotace. Dotační řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.131/ 2000 Sb.,  o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů  a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotační řízení  je schváleno usnesením  č. UR 0061/2020 Rady městské části Praha 13 ze dne 24. února 2020.

Vyhlášené programy:

  1. program B (program je určen pro podporované sociální a návazné služby, včetně individuálních dotací),
  2. program C (program je určen pro aktivity podporující naplnění tematických oblastí a opatření koncepce rodinné politiky městské části Praha 13).

Dotační řízení je v případě programu B určeno, jak pro služby registrované dle zákona  č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v Registru poskytovatelů sociálních služeb,  a to nejpozději v uplynulém kalendářním roce (tj. do 31. 12. 2019), tak i pro služby  tzv. návazné, které nepodléhají registraci dle zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Dotační řízení je dále určeno pro poskytovatele služeb, kteří jsou zahrnuti do tzv. Sítě podporovaných sociálních a návazných služeb městské části Praha 13 na období let 2018 – 2020.

Dotační řízení je v případě programu C určeno poskytovatelům služeb a realizátorům aktivit  v oblasti rodinné politiky.

Formuláře žádostí o „individuální“ dotace na realizaci projektů tzv. návazných služeb  a sociálních služeb nezařazených v Krajské síti sociálních služeb HMP a Sítě podporovaných sociálních  a návazných služeb budou zasílány na vyžádání. 

Do dotačního řízení se zařazují žádosti podané v termínu od 27. března 2020  do 20. dubna 2020 včetně, a to:

- v úředních hodinách podatelny Úřadu městské části Praha 13, Sluneční nám. 2580/13,  158 00 Praha 5,

- poštou na adresu Úřad městské části Praha 13, odbor sociální péče, Sluneční nám. 2580/13,  158 00 Praha 5 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Obálku je nutné označit: „městská část Praha 13 – dotace 2020 – oblast sociálních  a návazných služeb a rodinné politiky“.

Ve stejné lhůtě musí být žádost o dotaci odeslána i v elektronické podobě na adresu:  granty@praha13.cz.

Informace o dotačním řízení poskytuje: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb, Odbor sociální péče,  tel.: 235011453, e-mail: syrovyp@praha13.cz 

Pravidla dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb   a rodinné politiky pro rok 2020 (včetně příloh)

Formulář žádosti o poskytnutí dotace - Program B (sociální služby)

Formulář žádosti o poskytnutí dotace – Program B (návazné služby)

Formulář žádosti o poskytnutí dotace – Program C (rodinná politika)

 

Vytisknout