Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky (dále jen „občan“), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Kdo a za jakých podmínek

Žádost může podat obyvatel starší 15 let.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. 

O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj  o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí.

Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. Žádost lze také podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (identifikace pomocí bezpečnostního osobního kódu). Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů. Při písemném podání lze využít  tiskopisu “Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“. Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta.

Co musíte předložit

Formuláře
Tiskopis “Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ je ke stažení zde a je též k dispozici u všech úřadů příslušných k poskytování údajů.

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“, rozšířenou o možnost žádat informace o osobě blízké a možnost podání zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo jinou osobou, je ke stažení zde (pdf, 131 kB) . Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší. Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu.

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč (za každou započatou stránku) v hotovosti při podání.

Za podání žádosti o zprostředkování kontaktu pro Ministerstvo vnitra za každou kontaktovanou osobu správní poplatek ve výši 500,- Kč.

 

V případě podání žádosti elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet .Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.

 

Lhůty
Nejsou stanoveny

 

Právní úprava

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

 

Související předpis

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Doplňující informace

Ministerstvo vnitra poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem. /Např. zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech/. Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra,   a to jen, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

  • Ministerstvo vnitra-odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel,
    nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
    email: oscoeo@mvcr.cz

Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel

Související informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout