Vydání stanoviska dotčených orgánů pro účely řízení dle stavebního zákona

Žadatel o stanovisko odboru životního prostředí jako dotčeného orgánu podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, musí svou žádost uplatnit písemnou formou. Po předložení požadovaných dokladů vydá Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 13 souhrnné stanovisko, které je podkladem pro řízení vedená podle stavebního zákona.
 

Postup vyřízení věci

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ani vyhláška č. 499/2006 Sb. neobsahují specifický rozsah a obsah dokumentace resp. projektové dokumentace, která by měla být předkládána dotčenému orgánu k žádosti o vydání závazného stanoviska. Dotčenému orgánu musí být předkládána dokumentace resp. projektová dokumentace stejného obsahu a rozsahu jako stavebnímu úřadu.

Formuláře, náležitosti, doklady 

 • Písemná žádost (formulář není předepsán, pro inspiraci najdete formulář žádosti o stanovisko v záložce FORMULÁŘE (ZDE), uvádějte prosím parcelní číslo katastrální území místa stavby, čitelně adresu a telefon pro případné dotazy
 • Dokumentace s technickou zprávou obsahující zejména způsob vytápění, popis a výpočet dopravy v klidu, bilanci ploch (plochy zastavěné, zpevněné, výpočet koeficientu zeleně), řešení nakládání s odpady a specifikaci dřevin nacházejících se na předmětném pozemku (event. pozemcích) v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, tj.:

a) pokud mají být dřeviny káceny, bude postupováno v souladu se zmíněnými právními předpisy,

b) u stávajících dřevin určených k zachování bude uveden zejména jejich druh, počet, obvod kmene stromů, velikost plochy keřůokótovaný situační zákres ve vztahu k plánované stavbě (vzdálenost dřeviny od plánované stavby) a řešena jejich přiměřená ochrana, nejlépe v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti. 

 • Snímek katastrální mapy s vyznačením parc. č., na němž má činnost probíhat.
 • Výpis z listu vlastnictví a katastru nemovitostí.
 • Situace širších vztahů v měřítku 1:500, popř. 1:200, se zákresem předmětné stavby včetně přípojek přes pozemek, Koordinační situaci - tyto dva výkresy v kopii, kterou si ponecháváme ve spisu.
 • Povinná příloha č. 5 dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (povolení k vjezdu/záboru ke stavebnímu řízení).
 • Při rekonstrukci bytových a vícepatrových domů zapracovat do PD ochranu rorýse obecného (Apus apus) dle právního předpisu hl. m. Prahy č. 18/2009 Nařízení o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov.

 

Lhůty k vyřízení

Až 60 kalendářních dnů.

 

Záležitost vyřizuje

Odbor životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí

Bc. Eva Ivanova (4. patro, dveře č. 524)

Tel.: 235 011 469

E-mail: IvanovaE@praha13.cz

návštěvní dny: pondělí a středa 08:00 - 18:00, úterý a čtvrtek 8:00 - 13:00, v ostatní pracovní dny po předchozí dohodě.

 

Forma vyřízení na ÚMČ Praha 13

Žádost spolu s požadovanými doklady a označená názvem „odbor životního prostředí“ se zasílá poštou nebo předá v podatelně ÚMČ Praha 13, která se nachází v přízemí hned vlevo u vstupních dveří.

adresa:  Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
návštěvní hodiny:  po a st: 8:00 - 18:00, út a čt: 8:00 - 16:00, pá: 8:00 - 14:30

Možnost odvolání

Proti stanovisku dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona je možné odvolat se postupy podle zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

Právní úprava

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999.
 • Vyhláška č. 503/2006, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
 • Vyhláška č. 526/2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
 • Stanovisko se vydává z hlediska zákonů v platném znění:

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,  

č. 541/2021 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,

č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a v některých specifických případech se stanovisko posuzuje i v oddělení správy ŽP.

 

Tato metodika byla zpracována a konzultována ve spolupráci s metodickými orgány Magistrátem hl. města Prahy a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Vytisknout