Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


1. Identifikační kód

-

2. Kód

-

3. Název životní situace

Vydání loveckého lístku

4. Základní informace k životní situaci

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu.

Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:

 • pro české občany:
  • na dobu neurčitou
  • na dobu určitou - 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok,
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem: na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,
 • pro cizince: na dobu určitou - 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba - žadatel.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání loveckého lístku jsou stanoveny zákonem o myslivosti (§ 47):

 • složení zkoušky z myslivosti nebo
 • získání právním předpisem stanoveného vzdělání nebo
 • platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen u loveckých lístků pro cizince)
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu u příslušného orgánu státní správy myslivosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti (§ 47 odst. 1, § 60 a 69 odst. 6 zákona o myslivosti).

Místní příslušnost:

 • podle místa trvalého pobytu nebo
 • podle místa, kde se osoba zdržuje (pro cizince a české občany, kteří nemají v České republice trvalý pobyt).

Příslušným orgánem státní správy myslivosti pro vydávání loveckých lístků jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem na území městské části Praha 13 je příslušným orgánem státní správy myslivosti Úřad městské části Praha 13.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany životního prostředí - David Svoboda

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Požadované doklady:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách)
 • pojištění dle § 48 zákona o myslivosti
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání loveckého lístku je k dispozici na příslušném orgánu státní správy myslivosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 13:

a) na dobu určitou:

 • na 1 den 30 Kč
 • na 5 dní 50 Kč
 • na 30 dní 70 Kč
 • na 6 měsíců 100 Kč
 • na 12 měsíců 150 Kč
 • na 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby , které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75 Kč

b) na dobu neurčitou:

 • správní poplatek činí 1000 Kč

Úhrada probíhá před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku, v pokladně úřadu městské části.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Vyhláška č. 244/2002 Sb.
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou:

 • řádné - odvolání,
 • mimořádné:
  • přezkoumání podle správního řádu,
  • přezkoumání soudem.

Odvolání se uplatňuje způsobem stanoveným správním řádem. Každé rozhodnutí musí obsahovat poučení o odvolání. V případě loveckých lístků "kladné rozhodnutí" není obvykle vydáváno samostatným správním rozhodnutím, ale přímo vydáním loveckého lístku. V případě záporného rozhodnutí se vydává správní rozhodnutí, které musí obsahovat i poučení o odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení takového rozhodnutí u správní orgánu, který rozhodnutí vydal.
Mimořádné opravné prostředky se uplatňují způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy (tj. správním řádem, občanským soudním řádem, soudním řádem správním).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. a dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo zemědělství ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Vydání rybářského lístku
25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany životního prostředí

26. Kontaktní osoba

David Svoboda

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12. 12. 2006

28. Popis byl naposledy aktualizován

8. 2. 2011 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Zveřejněno: 24.06.2013 – Admin Administrator ; Přečteno 7873 x
Vytisknout