Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Vydání loveckého lístku

4. Základní informace k životní situaci

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu.

Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:

 • pro české občany:
  • na dobu neurčitou
  • na dobu určitou - 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok,
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem: na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,
 • pro cizince: na dobu určitou - 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok.

Pozn.: Cizincem se rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba - žadatel.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání loveckého lístku jsou stanoveny zákonem o myslivosti (§ 47):

 • složení zkoušky z myslivosti nebo
 • získání právním předpisem stanoveného vzdělání nebo
 • platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen u loveckých lístků pro cizince)
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu u příslušného orgánu státní správy myslivosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti (§ 47 odst. 1, § 60 a 69 odst. 6 zákona o myslivosti).

Místní příslušnost:

 • podle místa trvalého pobytu nebo
 • podle místa, kde se osoba zdržuje (pro cizince a české občany, kteří nemají v České republice trvalý pobyt).

Příslušným orgánem státní správy myslivosti pro vydávání loveckých lístků jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem na území městské části Praha 13 je příslušným orgánem státní správy myslivosti Úřad městské části Praha 13.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany životního prostředí - David Svoboda

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Požadované doklady:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách)
 • pojištění dle § 48 zákona o myslivosti
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání loveckého lístku je k dispozici na příslušném orgánu státní správy myslivosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 13:

a) na dobu určitou:

 • na 1 den 30 Kč
 • na 5 dní 50 Kč
 • na 30 dní 70 Kč
 • na 6 měsíců 100 Kč
 • na 12 měsíců 150 Kč
 • na 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby , které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75 Kč

b) na dobu neurčitou:

 • správní poplatek činí 1000 Kč

Úhrada probíhá před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku, v pokladně úřadu městské části.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Vyhláška č. 244/2002 Sb.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou:

 • řádné - odvolání,
 • mimořádné:
  • přezkoumání podle správního řádu,
  • přezkoumání soudem.

Odvolání se uplatňuje způsobem stanoveným správním řádem. Každé rozhodnutí musí obsahovat poučení o odvolání. V případě loveckých lístků "kladné rozhodnutí" není obvykle vydáváno samostatným správním rozhodnutím, ale přímo vydáním loveckého lístku. V případě záporného rozhodnutí se vydává správní rozhodnutí, které musí obsahovat i poučení o odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení takového rozhodnutí u správní orgánu, který rozhodnutí vydal.
Mimořádné opravné prostředky se uplatňují způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy (tj. správním řádem, občanským soudním řádem, soudním řádem správním).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. a dle zákona o přestupcích 200/1990 Sb.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo zemědělství ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Vydání rybářského lístku
28. Popis byl naposledy aktualizován

8. 2. 2011

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Zveřejněno: 03.03.2011 – Admin Administrator ; Přečteno 12593 x
Vytisknout