1. Identifikační číslo
  -----
 2. Kód
  -----
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Manželství  a registrované partnerství -  vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a Vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství
 4. Základní informace k životní situaci
  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství případně ke vstupu do registrovaného partnerství je dokladem o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vzniku partnerství podle českého práva a český státní občan jej předkládá při uzavření manželství v zahraničí.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství případně zmocněnec těchto osob, na základě plné moci  s úředně ověřeným podpisem.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Snoubenec-žadatel předloží při osobní návštěvě na oddělení matrik vyplněnou žádost (lze vyplnit přímo na odd. matrik) a doloží originály všech potřebných dokladů. V dohodnutý termín si pak vyzvedne požadovaný doklad.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na příslušném matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území České republiky žadatele.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5. Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 18.00 hod; úterý a čtvrtek 8.00 – 13,00 hod.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K vyplněné žádosti o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předloží:
  • občanský průkaz nebo  cestovní pas
  • rodný list
  • výpis z evidence obyvatel o  místu trvalém pobytu (lze nahradit OP)
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
  • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího  manželství  nebo úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předloženého matričního dokladu
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „ Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ získáte na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, nebo na internetových stránkách ÚMČ Praha 13
  Žádost o vydání vysvědčení naleznete zde
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  činí 500,- Kč v hotovosti, který je splatný při podání žádosti.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nejsou stanoveny.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  -----
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -----
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  -----
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  -----
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  -----
 21. Nejčastější dotazy
  -----
 22. Další informace
  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  www.portal.gov.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Manželství - vydání Osvědčení k církevnímu sňatku
  Manželství - uzavření manželství
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Oddělení matrik ÚMČ Praha 13
 26. Kontaktní osoba
  Andrea Veverková, Dis. tel. 235 011 319
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  -----
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -----
Vytisknout