29. KVĚTEN 2013
17.00 HOD

Zahájení :    Ing. Vít Bobysud

Účastníci projednávání:     Ing. Jiří Neckář, Mgr. Jana Gilíková, Bc. Dana Ceová.

Představení projektu MČ Prahy 13 – revitalizace vnitrobloku v ulicích Trávníčkova - Fantova

Projekt navazuje na již provedenou částečnou revitalizaci vnitrobloku z roku 2008 – 2010. Revitalizace bude zaměřena na opravu dětského hřiště, sportovního hřiště a pás zeleně kopírující SSS P13 Lukáš.

Dětské hřiště je v projektové dokumentaci koncipováno jako velká loď s motivem moře.

V části sportovního hřiště dojde k výměně povrchu. Stávající povrch bude nahrazen povrchem pryžovým, který dokonale tlumí hluk.  Celek bude doplněn lavičkami a novými cvičebními prvky.

Pás zeleně kopírující vnitroblok a SSS P13 Lukáš, zde dle projektové dokumentace dojde k odborné probírce stávajících borovic a keřových skupin. Plocha bude nově zatravněna, doplněna novými lavičkami  a dojde k vytvoření nové odpočinkově-relaxační zóny.

Záměrem celkové revitalizace je dosáhnout příjemného prostřední k odpočinku pro seniory, rodiče s dětmi a rekreační sportovce.

 

Připomínky k revitalizaci z řad hostů účastněných na zasedání z ulic Bellušova a Neústupného:

Host 1 – pí. Lichá
Poukázáno na přítomnost nežádoucích osob popíjející alkoholické nápoje a na nepřiměřený hluk od těchto osob v průběhu dne a večerních hodinách. Dále bylo poukázáno na špatnou údržbu keřových porostů ve vnitrobloku, které jsou nepravidelně udržovány a dochází tak k výskytu nežádoucích osob, kteří přerostlé keřové pásy využívají k odklízení odpadků , jako WC a mnohdy i jako místo k noclehu.

Dále bylo poukázáno na dětské sportoviště, které dle paní Liché již dávno neplní svoji funkci pro sportování dětí, ale mnohdy dochází ke shromaždování skupinek „výrostků“ kteří v tomto prostoru kouří, pijí alkoholické nápoje a nepřiměřeně hlučí.

Dále bylo poukázáno na nedostatečnou a ne příliš častou údržbu zeleně, týkající se hlavně údržby trávy. Paní Lichá poukazuje i na nevhodnost termínů sekání trávy , které mnohdy jsou i v sobotních poledních hodinách. Dále poukázala na nekvalitní práci zahradnické firmy, která na sekání trávy využívá převážně brigádníky, kteří nejsou odborně poučeni jak trávu kosit a tak dochází k vytrhání trávy až na hlínu a tím k ničením celého pásu trávy. Dále by zmíněn problém s pejskaři, kteří neuklízení výkaly po svých psech.

Požadavek na zlepšení: oplocení celého dětského hřiště a sportoviště se stálým dohledem na udržování pořádku a nočního klidu a zábranu vstupu nežádoucích osob na  tyto plochy. Požaduje větší četnost návštěv Městské Policie ve vnitrobloku, která bude dohlížet na bezpečnost a na výskyt nežádoucích osob. V případě nedodržování základních pravidel klidu budou pomocí Městské Policie tito lidé vykázání a pokutováni. Dále pí. Lichá požaduje součinnost Městské Police a odboru sociální péče MČ Prahy 13 tak, aby zamezila výskyt mladistvých, kteří požívají alkoholické nápoje na dětském hřišti, nepřiměřeně hlučí a v době školních vyučovacích hodin se zdržují ve vnitrobloku a do školy chodí pozdě či vůbec. Dále pak zvážit výběr zahradnické firmy, která vykonává seč trávy, tak aby tráva byla posekána odborně a v časech, kdy neruší obyvatele vnitrobloku.


Host 2 
Poukázal zejména na plánované kácení vzrostlých stromů ve vnitrobloku, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Obává se, že tímto zásahem dojde k narušení hnízdění ptactva . Dále požaduje přesné označení stromů, které jsou v plánu na vykácení v dostatečném časovém předstihu tak, aby se v případě nesouhlasu mohl ke kácení ještě vyjádřit. Dále vznesl dotaz na výsadbu nových keřů, zda je brán zřetel na možné alergické reakce z květů těchto plánovaných keřových pásů.

Host 3 
P
oukázal též na špatnou údržbu zeleně a sekání trávy. Dále byl vznesen požadavek na možnost nahlédnutí do mapy rozdělení pozemků ve vnitrobloku tak, aby bylo zřejmé, který pozemek vlastní MČ Praha 13 a které ostatní subjekty.

Požadavek: zvýšit četnost sekání a zvolení vhodných termínů seče tak, aby nerušili klid obyvatel. 

 

Odpovědi na připomínky :

Údržba travnatých ploch probíhá v pravidelných intervalech. Seče jsou objednány na veškeré lokality pod správou MČ Praha 13 – probíhají pravidelně 6x do roka, tedy 1x za měsíc. Problém s údržbou travnatých ploch vzniká z důvodu, že ne všechna místa jsou pod správou MČ Prahy 13, ale jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků, TSK či magistrátu a nelze je tedy nijak ovlivnit MČ Praha 13. Na základě stížností na kvalitu sekání bude s firmou na toto téma vedena schůzka.

Kácení stropů a keřů je vždy řešeno na základě dendrologických posudků, kde jsou zvážena případná rizika, nemoci stromů či nevhodná výsadba na danou lokalitu, popřípadě hrozba škod na zdraví a majetku obyvatel. Celkově  dle projektové dokumentace dojde ke kácení 10 stromů, avšak výsadba nových stromů je v  počtu 40 kusů. Celkově ve vnitrobloku je v současné době 43 ks borovic, které si navzájem stíní a proto musí dojít k výchovné probírce. Kácení stromů  bude probíhat mimo vegetační období a mimo období hnízdění ptactva.. Ve vnitrobloku bude, umístěna informační tabule, kde budou uvedeny termíny plánované probírky stromů a zároveň stromy budou odbornou firmou označeny. Nové keře nejsou alergení. 

Vykázání nežádoucích osob a konzumace alkoholických nápojů bude nyní nově řešeno vyhláškou, kde je nově vysloven zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti a bude toto opatření řešeno za účasti Městské Police, která bude mít hlídky také ve vnitrobloku . Zároveň bude doporučeno, aby odbor soc. peče v součinnosti s Městkou Policií dohlédl na výskyt mladistvých a v případě zjištění problémů, bude věc řešena s rodiči těchto dětí.

Oplocení hřišť je také zakomponováno v plánu revitalizace vnitrobloku.

Mapa rozdělení pozemků na území MČ Praha 13 je k dispozici na odboru Životního prostřední, kde je možné do mapy nahlédnout.

Na problém s pejskaři bude upozorněna Městská Policie tak, aby zvýšila četnost kontrol a  bude instalováno více odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy.


Závěr:

Projekt byl přestaven, připomínky zaznamenány a budou předány k zapracování. Celková výstavba revitalizace vnitrobloku záleží na udělení grantu z Evropských fondů, kdy realizace by měla být na přelomu roku 2014 / 2015.  

Zápis vypracovala: Hana ZelenkováSnímek 004.jpg


Snímek 003.jpg


Snímek 023.jpg


Snímek 030.jpg

Vytisknout