15. KVĚTEN 2013
17.00 HODIN

Zahájení :    Ing. Vít Bobysud

Účastníci projednávání:     Ing. Jiří Neckář, Mgr. Jana Gilíková, Ing. Vítězslav Panocha, Ing. Lucie Lerch, Dana Ceová.

Představení projektu MČ Prahy 13 – revitalizace vnitrobloku v Bellušově ulici – jižní část.

Projekt navazuje na již provedenou revitalizaci severní části vnitrobloku Bellušova. Projektová dokumentace je zpracována, projekt je připraven na budoucí realizaci. Účastníkům zasedání byl předložen podrobný plán – ukázka nevyhovujícího stávajícího stavu vnitrobloku a nové zpracování možného budoucího vyhotovení celkové revitalizace vnitrobloku Bellušova – Neústupného.

Plán zahrnuje výstavbu nových prvků jakožto odpočinkových laviček, sportovních prvků, síťových houpaček , dále pak výsadbu nových keřových skupin, výsadbu nových stromů a květinových záhonků.

Záměrem celkové revitalizace je dosáhnout příjemného prostřední k odpočinku pro seniory, rodiče s dětmi a rekreační sportovce.Připomínky k revitalizaci z řad hostů účastněných na zasedání z ulic Bellušova a Neústupného
:

Host 1 -  poukázáno na nevhodné vykácení vzrostlých stromů a výsadbu nevhodných květin v průběhu revitalizace severní části vnitrobloku. Díky vykáceným stromům ubylo stinných míst a nově vzniklé výsadby květin nejsou řádně udržovány. Dle připomínek došlo ke zhoršení stavu zeleně ve vnitrobloku.

Požadavek na zlepšení: nekácet již vzrostlé stromy a zajistit pečlivé a soustavné udržování květinových záhonů a trávníků.

Host 2 – poukázáno na nežádoucí osoby konzumující alkohol na dětském hřišti v jižní části vnitrobloku Bellušova. Poukázáno na absenci laviček na stinných místech a celkové nevhodné rozmístění laviček ve vnitrobloku Bellušova.

Požadavek na zlepšení: oplocení dětských hřišť, tak aby došlo k zabránění vstupu nežádoucích osob a umístění nových laviček vhodně umístěných na stinná místa.

Host 3 – poukázáno na absenci odpadkových košů a nedostatečná údržba travnatých ploch, nedostatečná údržba květinových záhonků.

Požadavek na zlepšení: doplnit odpadkové koše, zlepšit kontrolu údržby travnatých ploch najatou firmou. Údržbu květinových záhonů zajistit častěji než nyní probíhá,  nynější údržba je zcela nedostatečná. Zaměřit se na výstavbu vyvýšených květinových záhonků.

Host 4 – poukázáno na celkový nepořádek u odpadkových košů a kolem laviček. Též poukázáno na nežádoucí osoby konzumující alkohol.

Požadavek na zlepšení: častější zajištění úklidu a ve spolupráci s  Městskou Policií a zamezit popíjení alkoholu na veřejnosti a vstup nežádoucích osob na dětská hřiště.

Host 5 – poukázáno na nevhodný výběr květinové výsadby, vysety jsou náročné květiny, které požadují častou údržbu. Pokud má být květinová výsadba estetická, musí se o ní pravidelně starat zahradník, nebo jiná odborná osoba a to v pravidelných intervalech. Pokud je péče o květinové výsadby příliš drahá, proč je tedy použita ve vnitrobloku.

Požadavek na zlepšení: nekácet stávající vzrostlé stromy, zvážit výběr květinových záhonků a zajistit kvalitní údržbu.


Host 6 – poukázal na absenci odpadkových  košů , kde by byl dostatek sáčků pro pejskaře.Poukázáno také na přítomnost psů na dětských hřištích a tím ke znečištění hracích ploch pro děti . Dále poukázáno na absenci laviček na hřišti. Dále bylo zmíněno osvětlení na fotbalovém hřišti, kdy reflektory nepříjemně svítí okny do domácností.

Požadavek na zlepšení: oplocení dětských hřišť, zákaz vstupu pejskařů na dětská hřiště, doplnit sáčky na odpadkové koše, zvážit užití reflektorů tak jak jsou nyní instalovány.

 

Odpovědi na připomínky :

Údržba travnatých ploch a údržba květinových záhonků probíhá v pravidelných intervalech, aktuálně probíhá právě v ulici Bellušova.  Seče jsou objednány na veškeré lokality pod správou MČ Praha 13 – probíhají pravidelně 6x do roka, tedy 1x za měsíc. Problém s údržbou travnatých ploch vzniká z důvodu, že ne všechna místa jsou pod správou MČ Prahy 13, ale jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků, TSK či magistrátu a nelze je tedy nijak ovlivnit MČ Praha 13.

Kácení stropů a keřů je vždy řešeno na základě dendrologických posudků, kde jsou zvážena případná rizika, nemoci stromů či nevhodná výsadba na danou lokalitu, popřípadě hrozba škod na zdraví a majetku obyvatel.

Nové rozmístění laviček řeší právě navrhovaná koncepce revitalizace bloku Bellušova – Neústupného.

Vykázání nežádoucích osob a konzumace alkoholických nápojů bude nyní nově řešeno vyhláškou, kde je nově vysloven zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti a bude toto opatření řešeno za účasti Městské Police, která bude mít hlídky také ve vnitrobloku Bellušova – Neústupného.

Květinové záhony byly  realizovány nově, po delším časovém úseku bude zhodnocen stav záhonů, nákladnost a další faktory, které budou rozhodující pro jejich zachování či odstranění.

Oplocení dětských hřišť je také zakomponováno v plánu revitalizace vnitrobloku.

Počet odpadkových košů opět řeší plán revitalizace a sáčky pro pejskaře jsou pravidelně doplňovány.

Reflektory na sportovním hřišti nebudou pro tuto sezónu pravidelně využívány, dojde k jejich odstavení. Provoz reflektorů bude pouze na předem hlášené turnaje či zápasy.

Závěr:

Projekt byl představen, připomínky zaznamenány a budou předány k zapracování. Celková výstavba revitalizace vnitrobloku záleží na udělení grantu z Evropských fondů, kdy realizace by měla být na přelomu roku 2014 / 2015.

 

Zápis vypracovala: Hana Zelenková


Snímek 011.jpg


Snímek 024.jpg


Snímek 031.jpg


Snímek 034.jpg

Vytisknout