1. Identifikační číslo
  -----
 2. Kód
  -----
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 4. Základní informace k životní situaci
  Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Rodiče dítěte
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Rodiče dítěte se společně dostaví na oddělení matrik, předloží potřebné doklady a matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepíší oba rodiče
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na kterémkoli matričním úřadě
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5; 3. patro, č.dv. 445. Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 18.00 hod; úterý a čtvrtek 8.00 – 13.00 hod.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Určení otcovství k nenarozenému dítěti – rodiče předloží tyto doklady:
  • doklady totožnosti
  • rodné listy rodičů dítěte
  • matka – těhotenský průkaz
  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (od právní moci rozsudku o rozvodu musí uplynout více než 300 dnů)
  • ovdovělá matka – úmrtní list manžela (od smrti manžela musí uplynout více než 300 dnů)
  • rodné listy společných dětí

Určení otcovství k narozenému dítěti – rodiče předloží tyto doklady:

o  rodný list dítěte

 1. doklady totožnosti
 2. rodné listy rodičů dítěte
 3. rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 4. ovdovělá matka – úmrtní list manžela
 5. rodné listy společných dětí

Při určování otcovství cizími státními občany matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu. Předkládané cizozemské doklady musí být opatřeny předepsanými ověřeními a úředně přeloženy do českého jazyka (přeložen musí být originál nebo úředně ověřená fotokopie dokladu). Dále musí být při souhlasném určení otcovství přítomen soudní tlumočník, kterého si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, nemusí být úřední úkon tlumočen.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Souhlasné prohlášení o určení otcovství sepisuje matrikářka

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud rodiče předloží všechny stanovené doklady je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
-----
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
------
16. Elektronická služba, kterou lze využít
-----

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
-----
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
-----
21. Nejčastější dotazy
-----
22.  Další informace
-----

23.  Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
www.portal.gov.cz

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Informace o podmínkách nabytí státního občanství České republiky dítěte v souvislosti s určením otcovství státního občana České republiky souhlasným prohlášením rodičů v případech, kdy matka dítěte není státní občankou České republiky – informace získáte na oddělení matrik ÚMČ Praha 13 nebo na internetových stránkách ÚMČ Praha 13
 2. Za správnost popisu odpovídá útvar
  oddělení matrik ÚMČ Praha 13
 3. Kontaktní osoba
  Marcela Cestrová,         tel. 235 011 460                                                                                                                                  Andrea Veverková,Dis. tel. 235 011 319
 4. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2014
 5. Popis byl naposledy aktualizován
  -----
 6. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 7. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -----

 

Vytisknout